સુરત રાત કી બાહોંમે…

સુરતને ખરેખર સોનાની મૂરતના સ્વરૂપમાં હવે જોઇ શકાય છે. રિંગ રોડના તમામ ઓવરબ્રિજ તૈયાર થતાં રાત્રિએ આવો સુંદર કોઇ પરદેશી નજારો જોતા હોઈએ એવું લાગે છે.

Surat Raat ki Bahoma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s