જનક ના જય શ્રી ક્રીષ્ના

શુ દોસ્તો તમે   SURAT CITY (surat3856.wordpress.com)  પર કઈક નવા પરિવર્તન મગો છો તો મને ઈમીલ કરો મારુ ઈમીલ mustdeein@yahoo.com છે. અને જો તમારી પાસે સુરત ની કોઇ મહિતી હોય તો મને મોક્લી આપો

ધન્યવાદ
જનક ગજેરા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s