ગુગલ ક્રોમ – એક નવુ બ્રાઉઝર

મિત્રો, તાજેતરમાજ ગુગલે બાકી બધા બ્રાઉઝરની હરીફાઇમા પોતાનુ ગુગલ ક્રોમ નામનુ એક નવુ બ્રાઉઝર બહાર પાડ્યુ છે,

Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s