ગમ્યું તે લખ્યું

જ્યાં સુકાવા નાખી એણે ઓઢણી,

લીમડાની ડાળ મીઠી થઇ ગઇ.

રચયિતાઃ- અદમ ટંકારવી

મારી પાછળ મારી હસ્તી એ રીતે વિસરાઇ ગઇ,

આંગળી જળમાંથી કાઢી ને જગ્યા પુરાઇ ગઇ.

રચયિતાઃ- સૈફ પાલનપુરી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s