“મારી પહેલી રચના” – “ફેનિલ કોઠારી”

આજે બેઠો છુ ચન્દ્ર નીચે,
ગરમી ના વાતવરણ મા મારા માથા મા પડેલ
પાણિ જોઇ ને લાગ્યુ કે જાણે કોઇ મોટા આંસુ એ રોવે છે,
ચન્દ્ર જાણે કહિ રહ્યો છે ઈર્ષા થાય છે મને તારુ જિવન દેખિ ને,
મે કહ્યુ શા માટે મારિ મજાક ઊડાવો છો,
ચન્દ્રે કહ્યુ તારિ જોડે તારા મિત્રો છે,
મે કહ્યુ મારિ જોડે મારા મિત્રો સિવાય બિજુ કાંઈ નથિ,
ચન્દ્રે કહ્યુ મારા મિત્રો તો યોજનો દૂર તારિ ધરતી પર છે,
જેને ચાંદની આપવા રાત્રે બહાર નિક્ળુ છુ તો મારા ૩ સાથિ જાણે મને કહિ રહ્યા છે,
૧. મ્રુગજળ કહે છે કે
હું છુ રણ માં રહેલુ તારી ચાંદની થી ચમકતુ પાણી,
જેને પીવા ધરતી ના લોકો પણ આવતા નથી,
૨. ગુલાબ કહે છે કે
હુ કાંટા ની વચમા રહેલ એક સુગંધિ સફેદ ગુલાબ છું
જેને તોડવા તો કોઈ પ્રેમી પણ નથી આવતો
૩. કમળ કહે છે કે
હું કદાચ રાજા છું ફુલો નો પરન્તુ
કાદવ માં પગ મુકી ને કમળ ને મળવા આવે કોણ,

“આભાર યારો કે તમે રણ માં આવી,કાંટા ને ખસેડિ ને કાદવ માં પગ મુકિ ને મને અપનાયો જેથી આજે ચાંદને પણ ઈર્ષા થઈ ગઈ”

“ફેનિલ કોઠારી”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s