ગરમી કે પછી આગ તોય મીઠી આંશ

સુરત માં સવાર પડે ત્યારે તો થોડુક સારું લાગે . જેમ દી ચડતો જાય તેમ ગરમીનો પારો પણ ઉપર ને ઉપર જતો રેય છે.  હવે  તો એચી પણ કામ નથી કરતા,  એચી વદારે જાવ તેમ તાપ પણ વધે જાય છે. હું અચી નો પારો નીચે લાવું છુ અને ગરમી એનો પારો ઉપર લય જાય છે. જાણે એચી અને ગરમી બને હારીફાઇમાં નો ઉતર્યા હોય એવું લાગે છે.

હવે ગરમી ની વાત થઇ જ હોય તો ફળના રાજા નામ કેમ કરી ભૂલી જવાય. તમે જાજુ વિચારતા ની ફળ નો રાજા એટલે કેરી. બસ હવે સુરત ને કેરી ની વાટ છે. ગાય વખતે તો મોધી દાટ હતી એટલે મન ભરી નોતી ખવાઈ પણ આ વખતે તો સસ્તી હશે એટલે લોકો મનભરી કેરી નો સ્વાદ લેશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s