શું લાગે છે દોસ્તો વરસાદ મન મૂકીને આવશે .

મને તો લાગે છે. આ વર્ષે પણ વરસાદ રાહ જોવડાવા પછી અંતે ફોન કરશે હું તો સુરત ને સાવ ભૂલી ગયો. પછી બોલશે અગ્રેજો એ આપેલો શબ્દ સોરી સુરતીઓ, મને માફ કરજો  હું આવતા વર્ષે જરૂર આવીશ. જય શ્રી ક્રિષ્ના

સુરતમાં  વરસાદ પડેશે કે નઈ તમારા અભિપ્રાય જણાવવા વિનંતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s