ગણેશ ઉત્સવ

સુરત ના ગણેશ ઉત્સવ બાબત માં તમારા અભિપ્રય અહી આપો .

One thought on “ગણેશ ઉત્સવ

  1. Janak gajera

    આ વ્યસ્ત સમય માંથી સમય કાઢી પ્રભુ વંદના થઇ એ સારી વાત છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s