ચંદીપડવો હોય ને આ વાક્ય યાદ કેમ ના આવે

ચંદીપડવો હોય ને આ વાક્ય યાદ કેમ ના આવે


સુરત નો ચંદીપડવો ને ચોખ્ખા ઘી ની ધારી

ઘારી થી સુરત નથી વખણાતું પરંતુ સુરત થી ઘારી વખણાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s