રાખડી સાંજે ૫.૧૫ પછી જ બંધાશે

ભદ્રા યોગના કારણે શુભ કાર્યોકરવા પર નિષેધ આ વર્ષે ભદ્રા યોગને કારણે ૫ ઓગસ્ટના રોજ રક્ષાબંધનનો તહેવાર સાંજે ૫.૧૫ સુધી ઊજવી શકાશે નહી. બ્રાહ્મણો પણ આ યોગમાં જનોઈ બદલી નહીં શકે. કારણ કે આ સમયે શુભ કાર્યોકરી શકાતાં નથી. આ દિવસે સાંજે ૫.૧૫ કલાકથી ભદ્રા યોગના અંતિમ ચરણ શરૂ થયા પછી જ આ કાર્યોકરી શકાશે. …

વાંચન ચાલુ રાખો રાખડી સાંજે ૫.૧૫ પછી જ બંધાશે