તાપી ને સ્વસ્થ રાખવા મદદ રૂપ થાવ

તાપી નીર્થ છે તો પછી ચાલો આપડે તેને સ્વસ્થ રાખવા અપની તરફથી થતા પ્રયત્નો કરીએ. જેમ કે તાપી પધારવા માં આવતા ફૂલો અને બીજો કચરો કોઈક બીજી રીતે નાશ કરો . આ તમારી તરફ થી તાપી ને સ્વસ્થ રાખવા મદદ રૂપ થવા નમ્ર વિનતી . જનક ના જય શ્રી કૃષ્ણ

Save The Tiger

What WWF-India is doing to save the tiger? At the turn of the 20th century, according to sources, India had an estimated 40,000 tigers in the wild. In 2002, based on pug mark census, this number was 3,642. As per the monitoring exercise by Wildlife Institute of India in association with National Tiger Conservation Authority …

વાંચન ચાલુ રાખો Save The Tiger